آموزش تنظیم IKEV2 در بلک بری

وارد Settings دستگاه خود شوید و قسمت Networks and Connections را نتخاب کنید.

وارد VPN شوید.

سپس روی گزینه +Add کلیک کنید مطابق تصویر تنظیمات را اعمال نمایید.

لطفا دقت کنید که گزینه زیر را حتما درست انتخاب نمایید، در غیر اینصورت در اتصال دچار مشکل می شوید :​

Gateway Auth ID Type = Fully Qualified Domain Name

مطابق تصویر اقدام نمایید.

روی کانکشن ساخته شده کلیک کنید و منتظر گردید تا اتصال برقرار گردددر صورتی که تنظیمات درست باشد، اتصال شما مانند عکس زیر برقرار شده و میتوانید به راحتی تمامی سایت ها و بلک بری ورد را باز کنید.